ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์บทเรียนออนไลน์ 

🙏วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผน ก🙏

บทเรียนออนไลน์วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผน ก

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


หน่วยที่ 2 ฝึกปฏิบัติใบงานการออกแบบสติ๊กเกอร์และเลือกผลิตภัณฑ์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการออกแบบกราฟฟิก

หลักการออกแบบกราฟฟิก วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 18.8.66.pdf

ใบ

ใบงานที่ 2 หลักการออกแบบกราฟฟิก ส่ง 1 ก.ย. 66.pdf

ส่งงาน ใบงาน สรุปความรู้หลักการออกแบบกราฟฟิก กำหนดส่ง 1 กันยายน 2566

หน่วยที่ 3 นำความรู้สู่่การปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตน้ำยาล้างจาน

หน่วยที่ 4 การจัดจำหน่าย 

หน่วยที่ 5 การบันทึกบัญชี คำนวณต้นทุน 

บัญชีรับจ่าย
เครื่องมือคำนวณต้นทุนอาหาร.pdf