ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์

บทเรียนออนไลน์วิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-3/9

สารบัญหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเพจเฟสบุ๊ค online.anyflip.com/wpqcw/wdnh/mobile/ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบการชำระเงินออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ฝึกปฏิบัติจำหน่ายสินค้า (บูรณาการกับวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์)


 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1_QkHn_8XK8SUxWhGQSvsbpKEGmeOACgv/view?usp=sharing

20141114190315_2ccce3dc51421a0a21bd79093a3e1ac4.pdf

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปิดเพจเฟสบุ๊ค

https://youtu.be/MSvuB0769iA?si=NbLcoG8lwlGdgl6e


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การชำระเงินออนไลน์ ระบบ e-patment

ส่งงานระบบการชำระเงินออนไลน์ส่วนที่ 1 ห้อง 3/8

ส่งงานระบบการชำระเงินออนไลน์ส่วนที่ 1 ห้อง 3/7


ส่งงาน ระบบการชำระเงินออนไลน์ห้อง 3/9