ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์

บทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพ3  ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สารบัญหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์อย่างไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์ทั่วไป

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

การงานอาชีพหน่วยที่ 1.ppt
แบบทดสอบที่ 1.pdf

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ


การงานอาชีพหน่วยที่ 2.ppt
แบบทดสอบที่2.pdf

ผลงานนักเรียน หน่วยที่ 2 สรุปความรู้ ห้อง 2/3


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในงานประดิษฐ์

การงานอาชีพหน่วยที่3.ppt
แบบทดสอบที่3.pdf

ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่องการสานเชือกตะกร้าจิ๋ว

ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสานเชือกตะกร้าจิ๋ว.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์อย่างไทย


การงานอาชีพหน่วยที่4.ppt
แบบทดสอบที่4.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์ทั่วไป


การงานอาชีพหน่วยที่5.ppt
แบบทดสอบที่5.pdf